NAAM

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging “Arne”.
Zij Is opgericht op achtentwintig oktober negentienhonderd eenenzestig.

ZETEL

Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Middelburg.

DOEL

Artikel 3

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;
  b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
  c. het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodaties;
  d. het samenwerken met andere verenigingen, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
  e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN, ERELEDEN, JEUGDLEDEN, STUDENTLEDEN EN DONATEURS

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Erevoorzitter en ereleden zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten op voorstel van het bestuur tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan leden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid drie.
 3. Jeugdleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 4. Studentleden zijn zij die aantoonbaar studerend zijn in de leeftijdscategorie vanaf achttien (18) jaar tot zesentwintig (26) jaar.
 5. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten.

TOELATING

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, jeugdleden, studentleden en donateurs. Het bestuur houdt een administratie bij, waarin de persoonlijke gegevens zijn opgenomen.
 2. Bij niet-toelating tot lid, jeugdlid, studentlid of donateur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artlkel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid, met dien verstande, dat overgang krachtens erfrecht op echtgeno(o)t(e) of levensgezel is toegelaten;
  b. door opzegging van het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid- in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en wordt aan betrokkene schriftelijk medegedeeld.
  Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een­ lid voorts mogelijk:
  a. binnen één maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten;
  b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.
 6. Royement geschiedt door de algemene vergadering.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op de grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, de mogelijkheid tot beroep open op de algemene vergadering
  Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  Het beroep wordt behandeld tijdens de eerstvolgende algemene vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.
  Van het besluit tot royement staat de betrokkene de mogelijkheid tot beroep open op de algemene vergadering indien de betrokkene niet in persoon aanwezig is geweest tijdens de vergadering, waarin hij/zij is geroyeerd. Ook dit beroep wordt tijdens de eerstkomende algemene vergadering behandeld- onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.
  Een eenmaal geroyeerd lid kan niet meer als lid worden aangenomen.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage en het liggeld voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN, STUDENTLEDEN EN DONATEURS

Artikel 7

 1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid, studentlid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN/ENTREEGELD

Artikel 8

 1. De leden, de jeugdleden, studentleden en de donateurs zijn gehouden tot­ het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
  Het na een toelating door een lid verschuldigde entreegeld wordt eveneens door de algemene vergadering vastgesteld.
  Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, die minimaal een jaar lid zijn van de vereniging.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in de leden 3 en 4.
  Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijftien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
  Een voordracht door ten minste vijftien of meer leden moet vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. Een bestuurslid kan maximaal negen jaar deel uitmaken van het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING

Artikel 10

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, behoudens het bepaalde in lid 6 van artikel 9. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door bedanken als bestuurslid.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11

 1. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het dient voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een vervanger aan te wijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK· VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie vervangende bestuursleden aan.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:
  a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
  c. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  d. het aangaan van dadingen.
 5. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, waarvan de financiële betekenis een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag niet te boven gaat.
 6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris samen, dan wel de voorzitter en de penningmeester samen, dan wel de secretaris en de penningmeester samen.
 7. Over hetgeen niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
  Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. De leden van de commissie treden volgens een op te maken rooster af en zijn terstond herkiesbaar.
 6. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 7. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
 9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels met betrekking tot de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie worden gegeven.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/twintigste gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden, jeugdleden, studentleden en donateurs. Geen toegang hebben geschorst leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering, waarin het besluit tot diens schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Donateurs hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 4. Stemgerechtigd is ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is. leder lid heeft één stem. Een jeugdlid dat de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet bereikt heeft is niet gemachtigd. Een gemachtigde kan niet meer dan één­ lid vertegenwoordigen.
 5. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht schriftelijke voorstellen in te dienen. Deze worden op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
 6. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin­ het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
 7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
 8. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slecht toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit – eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmenmede aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht.
 9. Elk stemgerechtigd lid heeft het recht schriftelijke voorstellen in te dienen. Dit recht is ook van toepassing op jeugdleden. Deze worden op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als omschreven in artikel 14 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere – bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid – heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk (per post of per e-mail) aan de adressen van de leden, ereleden, jeugdleden, studentleden en donateurs volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.
 3. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen, of stemgerechtigde de bevoegdheid toe te kennen om reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddelstem uit te brengen, wordt dit bij de oproeping bekend gemaakt onder vermelding van voorwaarden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van- de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 20

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel- is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene – vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van-­ hetgeen door de wet wordt bepaald.
 4. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip, waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers, waar de vereniging is ingeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

In de akte van oprichting toen en toen was het volgende slotbepaling opgenomen:

“Artikel 22

De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan. voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond.”

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.