Logo Blauwe vlag

Update ontwikkelingen Oostwatering

Beste medeleden,

We willen u graag updaten omtrent de  voortgang van de plannen rond Oostwatering.

Het college van B&W van de gemeente Veere heeft vorige maand besloten om af te stappen van het ambitiescenario Locatieontwikkeling en over te stappen naar het scenario Cafetariamodel. Dit binnen de kaders van het raadsbesluit van 10 oktober 2013. Verder besloot het college om het aankoopproces/traject met het Rijk (RVOB) te starten voor de aankoop van de gronden en de doorlevering van deze gronden aan de havenpartners waaronder Arne.

In ieder geval betekent het overstappen naar het scenario Cafetariamodel dat de rol van de gemeente anders wordt. Voorheen acteerde de gemeente als initiërende partner in de ontwikkeling, nu nemen zij een meer traditionele rol in als beoordelaar en kadersteller van de plannen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de wettelijke instrumenten zoals het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (in dit bestemmingsplan is Oostwatering opgenomen) en het grondexploitatiebeleid (het wettelijk verplichte kostenverhaal uit de Wet ruimtelijke ordening).

Wat het collegebesluit  ook betekent, is dat de eerdere gemaakte stedenbouwkundige randvoorwaarden van tafel zijn. Deze voorwaarden waren immers opgesteld als onderdeel van de haalbaarheid van het ambitiescenario Locatieontwikkeling en hadden daarom geen bestuurlijke status. De gemeenteraad vraagt nadrukkelijk aandacht voor [1] de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en [2] de borging daarvan. Om dat te bewerkstelligen, heeft het college verder besloten om een beeldkwaliteitsplan (BKP) op te stellen. Dit BKP is het ruimtelijk kader waarbinnen de door Arne te ontwikkelen plannen moeten passen. De plannen die liggen en aan de leden gepresenteerd zijn in het voorjaar van 2017 worden, zo ver dat kan, in het BKP geïntegreerd. Nadrukkelijk stelt de gemeente dat het de gemeenteraad is die het BKP vaststelt (voorbehoud). Begin deze maand heeft de gemeente overleg met de partij die het BKP opstelt en de welstandscommissie om te bepalen hoe het BKP eruit kan komen te zien.

Medio februari heeft de gemeente een afspraak met het RVOB. Dat zal een verkennend gesprek zijn waarbij de werkwijze wordt besproken over het aankooptraject. De resultaten van deze “grondexploitatie exercitie” worden vastgelegd in een anterieure grondexploitatieovereenkomst.

Zoals hierboven globaal staat uiteengezet, moeten er ook in het proces van het scenario Cafetariamodel de nodige stappen worden gezet om uiteindelijk te komen tot realisatie. Hoe dit exact eruit komt te zien, gaan wij de komende periode (medio februari) mee aan de slag. Wij kunnen op dit moment dan ook geen concreet tijdspad aangeven waarbinnen de stappen worden uitgevoerd. Zodra het proces meer contouren krijgen en duidelijk wordt, informeren wij jullie hierover.

Voor de goede orde, alle te nemen stappen, ook in het scenario Cafetariamodel, zijn nadrukkelijk onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming van het college en de gemeenteraad

We hopen jullie hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Werkgroep Oostwatering

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

Waarom Arne?

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.