Daar waar in enig artikel een mannelijke persoonsaanduiding wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke variant bedoeld.

A. Definities

Artikel 1
Het havenreglement verstaat onder:

a. WV Arne

De watersportvereniging ‘Arne’ gevestigd te Middelburg, opgericht 28 oktober 1961.

b. De jachthavens in beheer bij WV Arne, zijnde:

1. de jachthaven te Middelburg
2. de jachthaven ‘Oostwatering’ te Veere

c. Jachthaven

1. In de gemeente Middelburg:
Het water van het Prins Hendrikdok, de Buitenhaven, de Fittinghaven, het Balkengat en de Binnenhaven (in totaal een oppervlak van 38491 m2), en wat zich daarboven bevindt. Het water is in erfpacht van de gemeente Middelburg voor 30 jaar vanaf 31 december 2014).

2. In de gemeente Veere: Een oppervlakte grond en water van 114.363 m2, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie N, nummers 1411 en 1484 (beiden gedeeltelijk), zijnde een gedeelte van de jachthaven ‘Oostwatering’ en het daarbij behorende trailerstrand, gelegen aan de Polredijk te Veere, eigendom van de Staat en door de gemeente Veere aan de WV Arne in ondererfpacht uitgegeven gedurende de periode 1 april 1984 tot en met 31 december 2040 en verder de volgende onroerende goederen:
– havenmeesterswoning met kantoor en werkplaats
– sanitairgebouwen, starttoren en andere clubgebouwen
– steigerwerken, box- en meerpalen, damwanden en beschoeiingen; parkeer- en kampeerterreinen en overige verhardingen
– afrasteringen en beplanting
– nutsvoorzieningen behorende bij de opstallen, gas- en waterleidingen, elektrische en telefooninstallaties.

d. Het bestuur

Het bestuur van WV Arne

e. De havencommissie

Door het bestuur geïnstalleerde commissie.

f. De havenmeester

Door het bestuur benoemd persoon dan wel diens plaatsvervanger.

g. Schipper

De gezagvoerder van een vaartuig of degene die hem vervangt.

h. Pleziervaartuigen

Alle soorten en klassen vaartuigen die niet beroepsmatig worden gebruikt.

i. Beroepsvaartuigen

Alle soorten en klassen schepen die beroepsmatig worden gebruikt.

j. Zomerseizoen

De periode van 1 april tot en met 31 oktober.

k. Winterseizoen

De periode van 1 november tot en met 31 maart.

l. Liggeld

De gelden die conform het tarief voor een ligplaats zijn verschuldigd.

n. Thuishaven

De haven waar het vaartuig een vaste of semitijdelijke ligplaats heeft.

o. Bezoeker

Eenieder die zich op de jachthaven bevindt en die niet bij WV Arne in dienst is.

p. Passant

Een bemanningslid van een bezoekend vaartuig. Passanten zijn gehouden aan dit Havenreglement.

q. Operationeel havenmanagement

De daartoe benoemde havenmeester en de administratieve kracht gezamenlijk

B. Algemene bepalingen

Artikel 2
De watersportvereniging Arne exploiteert de jachthavens.

Artikel 3
De jachthavens zijn uitsluitend toegankelijk voor pleziervaartuigen, uitgezonderd jetski’s. Beroepsvaartuigen verkrijgen alleen toegang tot de jachthavens na toestemming van de havenmeester.

Artikel 4

a. Iedere eigenaar of schipper is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthavens of aan eigendommen van derden. Als eigenaar geldt degene op wiens naam de verzekeringspolis van het vaartuig is gesteld. Hij is verplicht over minimaal een WA- verzekering te beschikken om het bedoelde risico te dekken. Hij dient de desbetreffende polis te kunnen tonen. Indien de eigenaar slechts WA-verzekerd is, accepteert hij daarmee de kosten van schade aan eigen materiaal welke niet door andere eigenaren of schippers gedekt is.

b. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongevallen, verlies en dergelijke, hoe dan ook ontstaan.

Artikel 5
Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, hebben het bestuur en/of de havenmeesters de bevoegdheid om de overtreder de toegang tot de jachthavencomplexen te ontzeggen. Als de overtreder een ligplaatstoewijzing geniet, wordt deze door het bestuur ingetrokken gedurende een door het bestuur te bepalen termijn. De ligplaats vervalt gedurende die termijn aan de vereniging.

Artikel 6
Geschillen betreffende het havenbeheer kunnen binnen 10 dagen na ontstaan schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur behandelt het geschil in de eerstvolgende bestuursvergadering. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de orde worden gesteld.

Artikel 7

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 141 van het wetboek van strafrecht zijn de havenmeesters en havencommissarissen belast met het toezicht op de naleving van dit reglement.

b. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de havencommissie.

Artikel 8
Dit reglement is van kracht vanaf 12 mei 2017 en is voor eenieder in te zien op de havenkantoren en op de website.

Artikel 9
Met het van kracht zijn van dit reglement vervallen alle vorige havenreglementen.

C. Beheer jachthavens

Artikel 10
Havencommissie Het beheer van de jachthavens is door het bestuur opgedragen aan de havencommissie(s).

Artikel 11
Voorzitter havencommissie(s)
Het bestuur benoemt de havencommissie en haar voorzitter, die de verantwoording draagt omtrent alle aangelegenheden die betrekking hebben op de jachthavens. De voorzittersfunctie wordt vervuld door de havencommissaris, die tevens lid van het verenigingsbestuur is. Indien er voor elke haven een commissie kan worden ingesteld, geldt dit voor beide voorzitters.

Artikel 12
Havenmeester
De dagelijkse leiding van de jachthavens berust bij de er dienstdoende havenmeester(s). Zij zijn verantwoording verschuldigd aan de betreffende havencommissaris. De aansturing van personeel en werkzaamheden wordt verricht door het operationeel havenmanagement.

Artikel 13
De havenmeesters zijn belast met:

a. het ontvangen, uitgeleiden en behulpzaam zijn van passanten

b. het aanwijzen van ligplaatsen aan passanten

c. het registreren van passanten

d. het innen van havengelden en andere vergoedingen van passanten of gebruikers

e. het bevorderen van een goede sfeer op de haven

f. het beheer en het gebruik van lig- en staanplaatsen in het water en op de wal, inclusief het uit het water kranen en tewaterlaten van schepen

g. het algemene toezicht op het gebruik van de haven

h. het beheer van gebouwen, rollend materieel en andere goederen op de jachthavens

i. het hijsen en strijken van de vlaggen;

j. alle werkzaamheden, die voor een goed functioneren nuttig en nodig worden geacht.

D. Bepalingen voor het gebruik van de jachthavens

Artikel 14
Eigenaren of schippers van een vaartuig zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeesters op te volgen.

Artikel 15
De jachthavens zijn bestemd voor:

a. zomerligplaatsen van pleziervaartuigen van leden en passanten

b. winterlig- en -staplaatsen van pleziervaartuigen (zowel in het water als op de wal).

Artikel 16

a. Vaste ligplaatsen worden toegewezen door de havencommissie (= havenmeester en indelingscommissie) en bekrachtigd door het bestuur, met inachtneming van de daarvoor gestelde regels. Toewijzing geschiedt uitsluitend aan hen die daartoe een schriftelijke aanvraag hebben ingediend. Jaarlijks dient deze aanvraag te worden herhaald.

b. Ligplaatsen voor passanten worden aangewezen door de havenmeester voor de toegestane duur van het verblijf.

c. Alle vaartuigen met een ligplaats in de haven dienen op een goed zichtbare plaats een duidelijke scheepsnaam en thuishaven van het schip te voeren. Open boten kunnen eventueel ook volstaan met een registratienummer.

Artikel 17
Tijdelijk vrijkomende vaste ligplaatsen mogen worden benut ten behoeve van passanten. De houders van vaste ligplaatsen zijn daarom verplicht het meerdaags niet benutten van hun ligplaats aan de havenmeester door te geven.

Artikel 18
Onderverhuur c.q. commercieel gebruik van het vaartuig of van de ligplaats is niet toegestaan.

Artikel 19
De toegewezen vaste ligplaats wordt onmiddellijk ingetrokken:

a. indien het liggeld niet is voldaan binnen een termijn van 14 dagen nadat de belanghebbende hiertoe door het bestuur per aangetekende brief is gemaand

b. indien het lidmaatschap door de vereniging of door het lid is opgezegd dan wel door royement van het lid.

c. bij toepassing van de sanctie conform artikel 5 van dit havenreglement.

Artikel 20

a. Na intrekking of beëindiging van de ligplaatstoewijzing dient het (voormalig) lid of de passant de ligplaats binnen de daarbij aangegeven termijn te verlaten.

b. Indien de ligplaats niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in lid a. wordt opgeleverd, verbeurt het (voormalig) lid of de passant, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, aan de vereniging een boete van EUR 50 per dag dat hij verzuimt de ligplaats op te leveren, onverminderd het recht van de vereniging op nakoming en/of schadevergoeding.

c. Het bestuur heeft het recht de boot en andere zaken op kosten van het (voormalig) lid of de passant te verwijderen, dan wel onder zich te houden (retentierecht). Alle kosten en risico’s die gepaard gaan met en/of voortvloeien uit deze verwijdering/opslag komen voor rekening en risico van het (voormalig) lid of de passant. Dit laat onverlet de verplichting tot betaling van de bij b. genoemde boete, achterstallige liggelden en dergelijke.

Artikel 21
Arne-leden die een vaste ligplaats hebben, hebben in juli en augustus recht op in totaal 14 gratis overnachtingen in de andere Arne-haven, mits zij aan boord overnachten en bij voldoende beschikbare plaatsen. Dagtarief elektra en watertoeristenbelasting worden wel in rekening gebracht. Arne-leden die geen vaste ligplaats hebben, hebben dit recht in een Arne-haven naar keuze.

Artikel 22

a. Passanten dienen zich onmiddellijk na aankomst te melden bij de havenmeester. Door het afmeren van het vaartuig in de jachthaven onderwerpen zij zich aan de bepalingen van dit havenreglement. Betaling van het verschuldigde liggeld, die op het kantoor van de havenmeester moet worden gedaan, geeft de opvarende van de bezoekende vaartuigen het recht op de jachthaven te verblijven en gebruik te maken van de faciliteiten met uitzondering van de kraan- en onderhoudsfaciliteiten te Oostwatering.

b. Passanten kunnen een ligplaats krijgen voor een tijdvak van maximaal 30 aaneengesloten dagen. Een volgend tijdvak kan pas weer ingaan na een onderbreking van minimaal 7 dagen. In bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de havencommissie, kan hiervan worden afgeweken.

c. Passanten die in Middelburg aan de boodschappensteiger afmeren, mogen daar twee uur gratis liggen. Bij overschrijding van deze tijdsduur wordt de helft van het overnachtingstarief in rekening gebracht.

Artikel 23
Iedere eigenaar of schipper van een vaartuig is verplicht ervoor te zorgen, dat:

a. het vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers en palen. Wordt aan het bovenstaande naar het oordeel van de havenmeester niet voldaan, dan wordt hierin voorzien op kosten van de nalatige eigenaar of schipper;

b. indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, dienen deze onmiddellijk weer deugdelijk bevestigd te worden;

c. het vaartuig met de nodige stootwillen is uitgerust. Deze behoren in goede staat en van voldoende afmeting te zijn en afdoende te zijn bevestigd langs de romp van het schip. Autobanden mogen niet worden toegepast.

d. het vaartuig in een behoorlijke staat van onderhoud verkeert en naar het uiterlijk aan esthetische eisen voldoet;

e. wintertenten of gelijksoortige voorzieningen gedurende het zomerseizoen verwijderd zijn;

f. indien het vaartuig is voorzien van een motor, er een goed werkend blusapparaat aan boord is, geschikt voor het snel en doeltreffend bestrijden van benzine- en oliebranden;

g. auditieve alarminstallaties maximaal 30 seconden werken en visuele maximaal 5 minuten;

h. indien dit op het trailerstrandje wordt gestald, het ordentelijk wordt geplaatst. Schade veroorzaakt door het niet goed plaatsen, dan wel opbergen van het vaartuig komt voor rekening van de eigenaar of schipper van het vaartuig.

Artikel 24
Met toestemming van de havenmeester mag, met inachtneming van de artikelen 36a en 36b, een semipermanente1 elektrische aansluiting aan het net van de jachthaven worden gemaakt, onder voorwaarde, dat:

a. een eurostekker wordt gebruikt en een 3-aderig snoer dat niet langer is dan 20 meter waarbij geen koppelingen zijn toegestaan;

1 van semipermanent is sprake indien de aansluiting intact blijft, terwijl men niet op het schip aanwezig is.

b. aan boord van het vaartuig zich een correct gemonteerde en werkende aansluiting bevindt;

c. een Kwh-meter is geplaatst in de aansluitkast, dan wel los is geleverd door de havenmeester;

Artikel 25
Eigenaren of schippers van een vaartuig moeten te allen tijde het langszij afmeren gedogen, alsmede overgang verlenen aan de bemanning van het desbetreffende vaartuig.

Artikel 26
Het rollend materieel van WV Arne mag uitsluitend door de havenmeesters worden bediend. Het gebruik ten behoeve van een vaartuig is geheel voor risico van de eigenaar van het vaartuig. Het staan op de wal van een vaartuig dient te geschieden na overleg met en goedkeuring van de havenmeesters. Het staan op de wal is in Middelburg niet toegestaan. Met uitzondering van calamiteiten wordt de kraan te Oostwatering uitsluitend gebruikt tijdens de werkuren van de havenmeesters en op zondag alleen tussen 10:00 en 15:00. Uitgangspunt is, dat de kraan uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van de eigen leden.

Artikel 27
Drinkwater tot maximaal 200 liter wordt gratis beschikbaar gesteld. Voor afname van grotere hoeveelheden dient de havenmeester toestemming te geven. Het elektriciteitsgebruik van vaartuigen met een semipermanente aansluiting wordt aan het einde van het seizoen afgerekend. Voor zover er geen eigen aansluiting is en het gebruik beperkt blijft, is dit gratis.

Artikel 28
De gebruikers van ligplaatsen dienen eventuele schade aan de jachthaven of schepen onmiddellijk te melden aan de havenmeester.

Artikel 29
De schipper is verantwoordelijk voor het afmeren van het schip.

Artikel 30
Geen ligplaats wordt verleend aan schepen, die door uiterlijk en/of staat van onderhoud bezwaren opleveren. Dit ter beoordeling van de havenmeester.

Artikel 31
Iedere bezoeker van de jachthaven die betrokken is bij of kennis draagt van een gebeurtenis waardoor milieuschade is of dreigt te ontstaan, dient dit zo spoedig mogelijk te melden aan de havenmeester of via de op het havenkantoor zichtbare telefoonnummers aan de verantwoordelijke veiligheidsorganen.

Artikel 32
Elke schipper of eigenaar van een vaartuig dat ligplaats neemt in de jachthaven dient er zorg voor te dragen, dat indien dat vaartuig is uitgerust met een gasinstallatie, deze functioneert en is geïnstalleerd conform wettelijk voorschrift zoals beschreven in de NEN 3375.

Artikel 33
Afval dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeboden en in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd.

E. Verbodsbepalingen onderhoud

Artikel 34
Het is verboden:

a. op de jachthavens onderhoudswerken of reparaties te verrichten, die kunnen leiden tot verontreiniging van het terrein, oppervlaktewater en/of bodem van de havens, zonder dat de nodige maatregelen ter voorkoming daarvan zijn getroffen. Eigenaren of schippers van een vaartuig zijn verplicht alle afvalstoffen die als milieubelastend worden gekwalificeerd, zoals afgewerkte olie, bilgevloeistoffen, verfrestanten en inhoud van chemische toiletten op aanwijzing van de havenmeester op een daartoe speciaal ingerichte havenontvangstinstallatie af te geven of te storten.

b. bij onderhoudswerken of reparaties hinderlijk geluid of andere overlast te veroorzaken (dit ter beoordeling van de havenmeester of havencommissie), waaronder werkzaamheden die bij gasinstallaties tot ontploffingen of branden kunnen leiden.

c. schuurwerkzaamheden te verrichten, anders dan op door de havenmeester aangewezen plaatsen. Daar dient een vloeistof– en stofdichte vloerafdekking te zijn aangebracht en stofafzuigend schuurgereedschap te worden gebruikt.

d. slijpwerkzaamheden te verrichten zonder volledige afscherming naar de directe omgeving.

e. het onderwaterschip af te spuiten, anders dan op de daarvoor speciaal ingerichte afspuitplaats.

f. het bovenwaterschip van een te water liggend vaartuig af te spuiten met een hogedrukreiniger.

Artikel 35
Boetes voortvloeiend uit het niet voldoen aan wettelijke milieueisen zijn te allen tijde voor rekening van het in gebreke blijvend lid. Aanvullend kan het bestuur het lid per direct het recht ontzeggen nog verder gebruik te maken van de toegewezen lig- of staplaats.

E. Overige verbodsbepalingen

Artikel 36
Het is verboden:

a. een elektrische aansluiting aan één van de elektriciteitsnetten van WV Arne te maken waarmee een groter vermogen dan 6A/h afgenomen wordt, tenzij op de kast een hoger ampèrage is aangegeven, dat in dat geval als maximum geldt.

b. een elektrische aansluiting tussen een vaartuig en de steiger c.q. de wal te hebben, wanneer de eigenaar gebruiker zich niet aan boord van het betreffende vaartuig bevindt, tenzij krachtens artikel 23 toestemming is verkregen.

c. op een vaartuig of een steiger barbecues of andere brandgevaarlijke toestellen te gebruiken.

d. hinderlijk lawaai te veroorzaken door het gebruik van geluidsapparatuur (zoals radio’s, tv’s, luidsprekers, aggregaten enz.), door het tegen de mast laten slaan van lijnen, door motoren onnodig te laten draaien enzovoort.

e. zich te ontdoen van olie, vuilnis, afval, oliehoudend water, de inhoud van een chemisch toilet, hondenuitwerpselen en verder alles wat de natuur verontreinigt, anders dan op de daartoe bestemde en/of aangegeven plaats.

f. gebouwen op enigerlei wijze te verontreinigen;

g. onderwatertoiletten in de jachthaven te gebruiken of fecaliëntanks te legen anders dan in de daarvoor bestemde installaties.

h. huisdieren los te laten lopen op de jachthavens.

i. aan overige gebruikers van de jachthaven aanstoot te geven door wangedrag en/of het verstoren van rust en orde.

j. te spelevaren tussen en in de nabijheid van steigerwerken. Varen in de haven is slechts toegestaan om vanaf de ligplaats openbaar vaarwater te bereiken.

k. zodanig schroefwater te veroorzaken, dat gevaar voor beschadiging van de oevers of vaartuigen bestaat.

l. constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties.

m. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

n. goederen, in welke vorm dan ook, op steigers en/of het terrein te laten liggen;

o. kinderen zonder begeleiding die niet kunnen zwemmen zonder deugdelijk zwemvest op de steigers te laten

p. in de jachthaven:
– te zwemmen
– te vissen
– te surfen
– op de taluds of in de heesterbeplanting te lopen
– te zeilen met boten die voorzien zijn van een motor
– harder dan 5 km per uur te varen
– te ankeren

q. zich in jachthaven Oostwatering te bevinden op de afspuit- en kraanplaats, anders dan bij het tewaterlaten of uit het water laten halen van het vaartuig.

r. in Oostwatering van het parkeerterrein gebruik te maken, anders dan voor normaal bezoek aan de haven.

s. motorvoertuigen te parkeren bij kampeereenheden (tenten en caravans).

t. vaartuigen commercieel te koop of te huur aan te bieden.

u. voor jachtherstellers, kooplieden en handelaren op de jachthavens handel te drijven of reclame aan te brengen, of te voeren, in welke vorm dan ook.

v. voor onbevoegden zich op de jachthavens te bevinden. De havenmeesters zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22, om personen de toegang te weigeren, indien hun aanwezigheid daar niet gewenst c.q. noodzakelijk is.

w. schepen langer dan één jaar op de wal te laten staan, met uitzondering van het strandje.

Aldus vastgesteld ter algemene ledenvergadering van 12 mei 2017

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.