A. VASTE LIGPLAATSEN

Artikel 1

a) Vaste ligplaatsen voor het zomerseizoen (1april – 31 oktober) worden door de havencommissie of een aantal door de havencommissie aangewezen leden (= indelingscommissie genaamd) alleen aan leden voor een bij hen in eigendom zijnde boot toegewezen. Hiertoe dient de verzekeringspolis te worden overlegd.
b) Alle leden die een ligplaats aanvragen, dienen wanneer zij op de wachtlijst komen een éénmalige bijdrage (waarborgsom) te storten.
De waarborgsom bedraagt € 52,50 voor Middelburg en € 126,- voor Oostwatering.
c) Bij toewijzing van een ligplaats aan leden vindt verrekening van de genoemde waarborgsommen plaats, tenzij men op een wachtlijst wil blijven staan.
d) Wanneer een aangeboden ligplaats voor de 1e keer wordt geweigerd, krijgt het desbetreffende lid een puntenvermeerdering van 200 op de wachtlijst.
Wanneer een aangeboden ligplaats voor de 2e keer wordt geweigerd, krijgt het desbetreffende lid een puntenvermeerdering van 400 op de wachtlijst.
Wanneer een aangeboden ligplaats voor de 3e keer wordt geweigerd, wordt het desbetreffende lid van de wachtlijst verwijderd, zonder terugbetaling van de waarborgsom.
d) Als na minimaal 10 jaar wordt afgezien van een plaats op de wachtlijst, volgt restitutie van de waarborgsom, verminderd met 50% administratiekosten.

Artikel 2

Ligplaatsen worden in het algemeen jaarlijks en volgens de wachtlijst toegewezen. Een aanvraag voor een vaste ligplaats moet jaarlijks vóór 1 november op een daarvoor bestemd formulier bij de administratie van de vereniging worden ingediend.

Artikel 3

Leden, die een ligplaats hebben, behouden die ligplaats in beginsel. Verplaatsing naar een andere passende ligplaats wordt met hen overlegd.

Artikel 4

Toewijzing van vrijgekomen of nieuwe ligplaatsen geschiedt aan de hand van de wachtlijst.
De prioriteit wordt bepaald op grond van de som van het lidmaatschapsnummer (N) en het getal (G), betrekking hebbende op het jaar van de eerste aanvraag voor een ligplaats van het desbetreffende schip in de aangevraagde haven (Middelburg of Oostwatering).
Het getal (G) bedraagt voor het jaar 2000: 2570 (januari, februari, maart) 2600 (april t/m september) 2630 (oktober, november, december); Het getal wordt jaarlijks verhoogd met 100.
Voor de bepaling van het toe te kennen getal (G) geldt de datum van ontvangst van de waarborgsom voor de ligplaatsaanvraag.
Het lid, waarvoor de som (N + G), onderscheidenlijk voor Middelburg en/of Oostwatering het laagst is, komt in aanmerking voor een toewijzing. Echter alleen indien het schip in de haven inpasbaar is, zonodig onder gebruikmaking van artikel 7.De havencommissie beslist, gelet op de afmeting van het schip, welke ligplaats als passend wordt aangemerkt.

Artikel 5

Leden, die een ligplaats vrijmaken, genieten een voordeel bij het toewijzen van een nieuwe ligplaats in de betreffende haven. Dit geschiedt op zodanige wijze, dat het voor het lid op normale wijze tot stand gekomen getal op de wachtlijst wordt verlaagd met 200 punten. Dit artikel geldt slechts, indien de vrijgemaakte ligplaats tenminste 3 jaar door betrokkene is bezet geweest.

Artikel 6

a) Wanneer de ligplaats voor 1 april is betaald, mag deze ligplaats vanaf die datum worden ingenomen.
b) Wanneer na 1 april daadwerkelijk wordt afgezien van een ligplaats, vindt in principe geen restitutie van liggeld meer plaats.

Artikel 7

Wanneer binnen een haven van ligplaats geruild moet worden om een zo groot mogelijk aantal leden een passende box toe te wijzen, bepaalt de havencommissie, welke box als het meest passend kan worden aangemerkt. Hierbij wordt er naar gestreefd, dat geen schip buiten de box steekt.

Artikel 8

Voor een lig- of staanplaats geldt een door de algemene ledenvergadering vastgesteld tarief.
De rekening van deze plaats dient voor 1 april te worden voldaan.

Artikel 9

Bij verkoop door een lid van een schip met een vaste ligplaats kan de koper van het schip voor de resterende periode van het seizoen gebruik maken van de ligplaats, mits de koper lid is of wordt van de vereniging.

Artikel 10

Bij toewijzing van een ligplaats volgens de wachtlijst, behoudt het betrokken lid het recht de plaats op de wachtlijst te handhaven, indien de toegewezen ligplaats niet conform de aanvraag is.

B. TIJDELIJKE LIGPLAATSEN

Artikel 11

Tijdelijke ligplaatsen worden door de havencommissie alleen toegewezen aan leden, die volgens de wachtlijst nog niet in aanmerking komen voor de door hen gewenste ligplaats of nog op de wachtlijst staan. Toewijzing geschiedt voor het gehele zomerseizoen (1 april – 31 oktober) en zo mogelijk in volgorde van de wachtlijst.

Artikel 12

Tijdelijke toewijzing geeft aan de ligplaatshouder geen recht tot voorgezet gebruik in een volgend seizoen.

Artikel 13

Tijdelijke toewijzing heeft geen gevolgen voor de eventuele plaats op de wachtlijst.

C. WINTERLIGPLAATSEN

Artikel 14

Deze ligplaatsen worden door de havencommissie toegewezen aan leden en aan niet-leden voor het gehele of gedeeltelijke winterseizoen (1 november-31 maart).

Artikel 15

Leden hebben bij toewijzing van winterligplaatsen voorrang op niet-leden.

D. WINTERSTAANPLAATSEN

Artikel 16

Bij de toewijzing van winterstaanplaatsen op de wal geldt de hoogte van het lidmaatschapsnummer.
Daarnaast is de sluitingsdatum bepalend of het aanvraagformulier in behandeling wordt genomen.

Artikel 17

De toewijzing van bokken geschiedt op dezelfde wijze als de toewijzing van winterstaanplaatsen op de wal.

E. PASSANTENLIGPLAATSEN

Artikel 18

Ligplaatsen aan leden en aan niet-leden worden door de havenmeester toegewezen conform de bepalingen van het havenreglement.

F. STRANDJE OOSTWATERING

Artikel 19

a) Voor de toewijzing van ligplaatsen op het strandje bij Oostwatering gelden in principe dezelfde regels als voor de vaste ligplaatsen, zij het dat hierbij het lidmaatschap van de vereniging niet als absolute eis geldt. Voor inwoners van de gemeente Veere geldt in principe dezelfde behandeling als voor leden van de vereniging.
b) De ligplaatsen op het strandje worden door een aparte commissie toegewezen.
d) Eerst na het voldoen van de rekening wordt een sticker en een sleutel verschaft en mag een ligplaats worden ingenomen op het strandje.
De ligplaats moet corresponderen met het op de sticker vermelde nummer.

Artikel 20

Bij verschil van mening over de toepassing van dit reglement en in niet-voorziene omstandigheden beslist het bestuur na overleg met de havencommissie.

Algemene ledenvergadering
6 november 2020

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.