Daar waar in enig artikel een mannelijke persoonsaanduiding wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke variant bedoeld.

1. Naam

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Arne.

2. Vlag

De verenigingsvlag en standaard zijn een witte vlag, waarvan de hoeken van de hijs gekleurd zijn, te weten de bovenste hoek rood, de onderste blauw. In het midden van het resterende witte gedeelte bevindt zich de letter ‘A’ als zijnde de afkorting van Arne. De kleur van deze letter is blauw.
De vlaggenetiquette t.a.v. bestuursleden is als volgt:
Formaat: vierkante Arnevlag t.b.v. de voorzitter (geen ballen) vice-voorzitter (1 bal) bestuursleden (2 ballen) ereleden (vierkante vlag met zwaluwstaart)

3. Diverse bepalingen

a. Degene, die (jeugd- of student)lid wenst te worden, geeft hiervan schriftelijk kennis door invulling van het daarvoor bestemde formulier.
Een kandidaat-lid dient alvorens te worden toegelaten, een kennismakingsbijeenkomst bij te wonen. Een minderjarige wordt meteen toegelaten als jeugdlid, maar dient een schriftelijke toestemming te overleggen van zijn wettelijke vertegenwoordiger. De secretaris deelt aan de betrokkene de beslissing van het bestuur over de toelating mede. Periodiek wordt op het besloten deel van de website een overzicht van nieuwe en vertrokken leden gepubliceerd.

b. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de statuten en reglementen van de vereniging en deze bij zijn/haar toetreding te onderschrijven en na te leven gedurende het lidmaatschap.

c. In geval van wangedrag is het bestuur bevoegd een lid voor bepaalde tijd, maar ten hoogste voor twee maanden te schorsen. Gedurende de schorsing heeft het lid geen toegang tot de terreinen en bijeenkomsten van de vereniging. Indien het bestuur binnen de termijn van deze twee maanden de algemene ledenvergadering geen voorstel heeft gedaan inzake schorsing dan wel royement wordt het lid geacht in zijn rechten te zijn hersteld. Het geschorste lid heeft het recht van beroep op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

d. Wanneer een lidmaatschap door opzegging namens de vereniging is geëindigd, kan de betrokkene opnieuw als lid worden aangenomen. In geval van royement is dit niet moge- lijk.

e. Bij overgang krachtens erfrecht neemt de echtgenoot of levensgezel het lidnummer van het overleden lid over.

f. Elk lid is verantwoordelijk voor de schade, welke hij of zij aan de eigendommen van de vereniging, van (jeugd- student)leden of van derden veroorzaakt, of die welke door hem op de terreinen van de vereniging geïntroduceerde personen veroorzaken.

g. Het bestuur heeft het recht iemand, die zich op de terreinen van de vereniging onwel- voegelijk gedraagt, of als ongewenste gast het terrein betreedt, te doen verwijderen.

De vereniging en de organen daarvan zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of ont- vreemding van eigendommen van leden of derden.

4. Het bestuur

a. De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurs- lidmaatschap te aanvaarden. Een bestuurslid kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij/zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daar uitbrengen van een stem. Het stemrecht mag door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

b. Bij tussentijds bedanken van een bestuurslid wordt in de eerstvolgende algemene leden- vergadering in de vacature voorzien. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen in een tussentijdse vacature tijdelijk te voorzien.

c. Het bestuur heeft de algemene leiding van zaken en beslist in elk onvoorzien en spoed- eisend geval, waarbij het verenigingsbelang betrokken is.

d. Het bestuur is belast met de uitlegging en handhaving van dit reglement, alsmede van alle vast te stellen regels en bepalingen.

e. Het bestuur regelt de taak van ieder bestuurslid afzonderlijk, voor zover dit reglement er niet in voorziet.

f. Het bestuur kan uit eigener beweging, dan wel op voordracht van de algemene leden- vergadering aan leden een gouden speld toekennen wegens bijzondere verdiensten.

g. Het bedrag als bedoeld in artikel 12 lid 5 der statuten wordt gesteld op € 25.000

h. Het bestuur behoeft de toestemming van de financiële commissie voor het doen van een uitgaaf die de ramingen van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting te boven gaan.

i. Het bestuur is verplicht ten minste zes keer per jaar bijeen te komen ter bespreking van de lopende zaken.

j. Een bestuursvergadering kan alleen plaatsvinden, indien de meerderheid van de be- stuursleden aanwezig is.

k. Besluiten van het bestuur zijn voor alle leden bindend tot de eerstkomende ledenverga- dering die het besluit kan bekrachtigen of vernietigen.

l. Een lid van het bestuur kan door de meerderheid van het bestuur worden geschorst tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Deze kan de schorsing opheffen of de persoon uit zijn functie ontzetten. Een voorstel tot schorsing of ontzetting van een be- stuurslid kan ook uitgaan van een aantal leden van de vereniging, dat bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste een/vierde der stemmen. Het daartoe strekkend voorstel moet schriftelijk, bij de voorzitter worden ingediend.

m. Een bestuurslid dient aan het bestuur opgave te doen van zijn nevenfuncties.

5. Voorzitter

De voorzitter is het hoofd van de vereniging. Hij zit de algemene leden- en bestuursvergadering voor en zorgt voor stipte naleving van de statuten en dit reglement. Hij heeft het recht de discussie te sluiten, doch is verplicht deze weer te openen, indien de meerderheid van de aanwezige leden daartoe het verlangen kenbaar maakt. Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder namens het bestuur. Bij ontstentenis treedt de vice-voorzitter in zijn plaats.

6. Secretaris

De secretaris of zijn plaatsvervanger is belast met het houden van de notulen der bestuurs- en algemene vergadering, het voeren van de correspondentie, het uitbrengen van een jaarverslag en in het algemeen met alle werkzaamheden, welke geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren. De secretaris geeft op iedere bestuursvergadering inzage van de ingekomen stukken.
Stukken, die zaken van dringend belang betreffen kan hij bij de bestuursleden rondzenden. De overige bestuursleden zenden de bij hen ingekomen stukken onmiddellijk door naar de secretaris.

7. Penningmeester

a. De penningmeester is belast met het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en het betalen van de door het bestuur of de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven. Van een en ander wordt door hem een behoorlijke administratie gevoerd.

b. De penningmeester is verplicht het bestuur en de financiële commissie, bedoeld in artikel 11 letter b van dit reglement, inzage te geven van de door hem gevoerde administratie.

c. Voor het beschikken over saldo bij bankinstellingen en in het algemeen voor het ontvangen van geld of waarden en het geven van kwijting is de handtekening van de penningmeester voldoende.

d. De penningmeester is niet aansprakelijk voor in kas zijnde gelden in geval van brand of diefstal.

8. Havencommissaris

a. De havencommissaris of diens plaatsvervanger ziet toe op de naleving van:

  • het havenreglement van watersportvereniging Arne ;
  • het ligplaatstoewijzingsreglement;
  • het reglement voor gebruik kampeerplaatsen van de jachthaven Oostwatering en doet

b. De havencommissaris is verplicht rekeningen, kwitanties enzovoort, betrekking hebbende op leveranties en werkzaamheden vallende onder zijn beheer, te fiatteren alvorens
betaling door de penningmeester kan geschieden.
De havencommissaris/havenmeester fiatteert rekeningen, kwitanties enzovoort, betrekking hebbende op leveranties en werkzaamheden vallende onder zijn beheer, alvorens deze worden betaald door de administratie. De penningmeester ontvangt de overzichten van de te betalen rekeningen.

9. Toegang tot de lokaliteit en de introductie

a. Ieder lid heeft, zowel voor zich als voor zijn huisgenoten, toegang tot de terreinen en lokaliteiten van de vereniging. Zij hebben tevens het recht om feesten der vereniging bij te wonen. Het bestuur is bevoegd bij wijze van tuchtmaatregel aan een lid de toegang voor bepaalde tijd te ontzeggen.

b. Het bestuur heeft de bevoegdheid de introductie bij feestelijkheden te beperken.

c. Niet toegelaten leden mogen gedurende een jaar niet worden geïntroduceerd.

d. Het bestuur kan introductie van bepaalde personen verbieden.

10. Commissies

Door de algemene ledenvergadering en door het bestuur kunnen commissies worden ingesteld teneinde het bestuur bij te staan dan wel adviezen te geven. De vereniging kent de volgende vaste commissies: havencommissie – financiële commissie – barcommissie – zeilwedstrijdcommissie – redactiecommissie – evenementencommissies – jeugdzeilcommissie – clubbootcommissie.

Financiële commissie

  1. De financiële commissie bestaat uit drie meerderjarige leden, geen bestuursleden zijnde.
  2. De financiële commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
  3. Op de algemene voorjaarsledenvergadering is één van de leden aftredend, doch terstond herkiesbaar.
  4. De financiële commissie controleert ten minste eenmaal in de vier maanden de kas, boeken en bescheiden van de penningmeester. Zo nodig geeft zij het bestuur advies inzake doelmatig beheer van de geldmiddelen.
  5. De financiële commissie is bevoegd tot het nemen van die maatregelen, die naar haar oordeel voor een behoorlijke controle noodzakelijk zijn.
  6. De financiële commissie doet op de algemene voorjaarsvergadering verslag van haar bevindingen.

Clubbootcommissie

De clubbootcommissie organiseert de verhuur van Ynglings. Deelnemers dienen lid te zijn van de vereniging, tegen betaling van entreegeld en contributie. Tevens wordt een contributie betaald voor deelname.

11. Inkomsten

a. De inkomsten van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, donaties, havengelden, kampeergelden, pachtopbrengsten, inschrijfgelden voor wedstrijden en/of evenementen, alsmede overige baten.

b. Entreegeld is verschuldigd bij toetreding tot de vereniging.
Bij toelating als lid binnen één jaar na beëindiging van het lidmaatschap is geen entreegeld verschuldigd.

d. De jaarlijkse contributie moet bij vooruitbetaling vóór 1 februari worden voldaan.

e. Bij toetreding tot lid na 1 september van het lopende verenigingsjaar is behalve het eventuele entreegeld slechts de helft van de contributie verschuldigd.

f. De havengelden, kampeergelden en andere bijdragen de jachthaven betreffende worden door de algemene vergadering vastgesteld.

g. Onder overige baten worden verstaan alle legaten, schenkingen, aan de vereniging vervallen protestgelden, advertentiegelden, enzovoort.

12. Wedstrijden

De door de vereniging georganiseerde zeilwedstrijden zijn in principe onderworpen aan de Regels voor wedstrijdzeilen van Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Per wedstrijd (-serie) kunnen specifieke wedstrijdbepalingen worden opgesteld.

13. Personeel

a. Het aanstellen van personeel wordt door het bestuur geregeld.

b. Het personeel valt onder de cao van de Werkersorganisatie in de Sport (WOS).

c. De arbeidsvoorwaarden en de taak van het personeel worden contractueel vastgelegd.

d. Minstens eenmaal per jaar vindt met het personeel een functioneringsgesprek plaats.


Aldus vastgesteld ter algemene ledenvergadering van 10 juni 2021

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.