Aanleiding:
Watersportvereniging “Arne” is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij instructeurs, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Besluit:
Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
Daarom neemt Watersportvereniging Arne de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

• een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende verantwoordelijke;

• de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren;

• voor iedere vrijwilliger die met minderjarige en/of mensen met een verstandelijke

beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd;

• bij gecontracteerde vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt.

Gedragsregels:
NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNGU onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en train(st)er, assistent, begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders / trainers, instructeurs en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als Watersportvereniging Arne onderschrijven deze regels.

1. train(st)er, instructeur, assistent, begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. train(st)er, instructeur, assistent, begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. train(st)er, instructeur, assistent, begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. seksuele handelingen en seksuele relaties tussen train(st)er, instructeur , assistent, begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. train(st)er, instructeur assistent, begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. train(st)er, instructeur assistent, begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7. train(st)er, instructeur assistent, begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. train(st)er, instructeur assistent, begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is train(st)er, instructeur assistent, begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. train(st)er, instructeur assistent, begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt train(st)er instructeur, assistent, begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. train(st)er, instructeur assistent, begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van train(st)er, instructeur assistent, begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vastgesteld door het bestuur van Watersportvereniging Arne 30 augustus 2022

Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's
Watersport Vereniging Arne - Sfeer foto's

WV Arne!

Op de hoogte blijven van Watersport vereniging Arne

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.